ยินดีต้อนรับ

เบอร์โทร

1e0b8a2e0b8b4e0b899e0b894e0b8b5e0b895e0b989e0b8ade0b899e0b8a3e0b8b1e0b89a

เข้าสู่มาตรฐานบริการสุขภาพ

 ……….

 ใส่ใจบริการ

วิชาการก้าวหน้า

ชุมชนร่วมพัฒนา

นำพาสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

………

ต้อนรับด้วยไมตรี   ทุกชีวีไม่ยิ่งหย่อน

เข้าใจในทุกข์ร้อน   เอื้ออาทรให้บริการ

……

สปอร์ตวีดีโอ

⇓⇓⇓ติดตามข้อมูลข่าวสารกดได้เลยนะครับ⇓⇓⇓

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized

ประกาศหาผู้เสนอราคาการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บรักษายา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะตกลงราคาการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บรักษายา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๙๕๖.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ .ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

กำหนดพิจารณาการเสนอราคา ใน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๓ ๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ตารางแสดงวงเงิน    ปร 4     ปร 5.      แบบแปลน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศหาผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕

จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง มีความประสงค์หาผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการพร้อมกับคุณลักษณะ ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง โดยเสนอราคาถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ http://www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ตารางแสดงวงเงิน
คุณลักษณะ1        คุณลักษณะ 2

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อ.พระประแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงได้รับงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๓,๓๒๕,๐๐๐ บาท(สามล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิม เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการให้บริการประชาชนที่มีมาตรฐาน กว้างขวาง และสะดวกมากยิ่งขึ้น การดำเนินการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้ ปัจจุบันนี้มีเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ๑ คน นักวิชาการสาธารณสุข ๕ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ คน และผู้ช่วยฯ ๓ คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖๘ คน มีความพร้อมให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

ณ. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ ๑) เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๒) เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕

จังหวัดสมุทรปราการ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ ของสถานีอนามัยตำบลสำโรง โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง
๒. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง
กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ http://www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)
001 ตารางแสดงวงเงิน เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะแอร์

| ใส่ความเห็น

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕

จังหวัดสมุทรปราการ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของสถานีอนามัยตำบลสำโรง โดยวิธีตกลงราคา ตาม ว.๓๑๕ ตามรายการดังนี้

๑. โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ เครื่อง
๒. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง
๓. โต๊ะห้องประชุม จำนวน ๑๐ ตัว
๔. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว
๕. เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๕๐ ตัว
กำหนดยื่นข้อเสนอและส่งใบเสนอราคา ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ (วันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง หรือดาวน์โหลดเอกสารทาง เว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ http://www.spko.moph.go.th ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๓๖๖๓๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

001ตาราง แสดงวงเงิน ครุภัณฑ์สำนักงาน
คุณลักษณะ ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ

| ใส่ความเห็น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๓๒,๖๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๒๑๕-๖-๐๓๗๘๒-๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

– ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง  – ตารางแสดงวงเงิน
– แบบ ปร4   – แบบ ปร6 – แบบ ปร6 แผ่นที่ 2  – สถานีอนามัยแบบเลขที่ 10746
สถานีอนามัย1แบบเลขที่ 10746  – สถานีอนามัย2แบบเลขที่ 10746
– สถานีอนามัย3แบบเลขที่ 10746  – สถานีอนามัย4แบบเลขที่ 10746

| ใส่ความเห็น

“โรคไข้เลือดออก”

        ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒-๘ ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย

อาการของ ไข้เลือดออก 

         อาการของ ไข้เลือดออก ไม่จำเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็น ไข้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่าเป็น โรค ไข้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไข้เลือดออก มีอาการสำคัญ ๔ ประการคือ

          ๑. ไข้สูงลอย : ไข้ ๓๙-๔๐ มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ ๔-๕ วัน

          ๒. อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการ อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว

          ๓. ตับโต

          ๔. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก  :  มักจะเกิดช่วงไข้จะลด โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ

เมื่อใดต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันที

          เมื่อมีเลือดออกผิดปกติ อาเจียนมาก ปวดท้อง ซึม ไม่ดื่มน้ำ กระหายน้ำตลอดเวลา มีปัสสาวะออกน้อย

          เมื่อความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ตัวลาย เหงื่อออกโดยเฉพาะในช่วงไข้ลง

แนวทางการรักษาโรค ไข้เลือดออก

           โรค ไข้เลือดออก ไม่มีการรักษาเฉพาะ การรักษาเป็นเพียงการประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อก และเลือดออก และการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยทั่วไปการดูแลผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก มีแนวทางการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้

          ๑. ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ พาราเซตามอล ไม่ควรใช้ยาจำพวกแอสไพริน เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติ และระคายกระเพาะอาหาร

          ๒. ให้สารน้ำชดเชย เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออก มักมีภาวะขาดน้ำ เนื่องจากไข้สูง เบื่ออาหาร และอาเจียน ในรายที่พอทานได้ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อย ๆ ในรายที่ขาดน้ำมาก หรือมีภาวะเลือดออก เช่น อาเจียน หรือถ่ายเป็นเลือดต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือด

          ๓. ติดตามดูอาการใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วงไข้ลด ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

          ๔. ตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือดและความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะ เพื่อใช้พิจารณาปริมาณการให้สารน้ำชดเชย

จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้ว

          ผู้ป่วยไข้เลือดออก หากมีอาการไข้ลดลง ภายใน ๒๔-๔๘ ชั่วโมง แล้วเริ่มกินอะไรได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

 การปฏิบัติเมื่อมีคนในบ้าน/ข้างบ้านเป็น ไข้เลือดออก

          เนื่องจากไข้เลือดออกระบาดโดยมียุงเป็นตัวแพร่พันธุ์ ดังนั้นเมื่อมีคนในบ้านหรือข้างบ้านเป็นไข้เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่า มีคนเป็นไข้เลือดออกด้วย และแจ้งสาธารณสุขให้มาฉีดยาหมอกควันเพื่อฆ่ายุง รวมถึงดูแลให้สมาชิกในครอบครัวป้องกันการถูกยุงกัด สำรวจภายในบ้าน รอบบ้าน รวมทั้งเพื่อนบ้านว่ามีแหล่งแพร่พันธุ์ยุงหรือไม่ หากมีให้รีบจัดการและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์นั้น เพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออก

          นอกจากนี้ต้องคอยระวังเฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวังว่าอาจจะเป็น ไข้เลือดออกได้

เป็นไข้เลือดออกแล้วมีสิทธิ์เป็นซ้ำอีกได้ไหม

          เนื่องจากไข้เลือดออกมี ๔ สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการระบาดของสายพันธุ์ต่าง ๆ สลับกันไป หากผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์ใดไปแล้ว ร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิต และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันข้ามไปยังสายพันธุ์อื่นได้ระยะหนึ่ง ก่อนภูมิคุ้มกันในสายพันธุ์อื่นจะหายไป ดังนั้น ผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกในสายพันธุ์ที่ต่างจากที่เคยเป็น แต่ทว่า การติดเชื้อครั้งที่ ๒ มักจะมีอาการรุนแรงกว่าการป่วยครั้งแรก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเรามักติดเชื้อไม่เกิน ๒ ครั้ง

การป้องกันโรค ไข้เลือดออก 

          ทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษา ไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง

การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental management 

          การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์

          แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่

          ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์น้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน

          ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ

          หมั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธุ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซนติเมตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง

          ตรวจสอบรอบ ๆ บ้านว่ามีแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนบนหลังคามีแอ่งขังน้ำหรือไม่ หากมีต้องจัดการ

          ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง

          ยางเก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน

          หากใครมีรั้วไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

การป้องกันส่วนบุคคล 

          ใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร ควรจะใส่เสื้อแขนขาว และกางเกงขายาว เด็กนักเรียนหญิงก็ควรใส่กางเกง

          การใช้ยาฆ่ายุง เช่น pyrethrum ก้อนสารเคมี

          การใช้กลิ่นกันยุงเช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่น ๆ

          นอนในมุ้ง

          การควบคุมยุงโดยทางชีวะ

          เลี้ยงปลาในอ่างที่ปลูกต้นไม้ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

          ใช้แบคทีเรียที่ผลิตสาร toxin ฆ่ายุงได้แก่เชื้อ Bacillus thuringiensis serotype H-๑๔ (Bt.H-๑๔) and Bacillus sphaericus (Bs)

          การใช้เครื่องมือดักจับลูกน้ำซึ่งเคยใช้ได้ผลที่สนาบบินของสิงคโปร์ แต่สำหรับกรณีประเทศไทยยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแหล่งน้ำธรรมชาติจึงยังมีการแพร่พันธ์ของยุง

การใช้สารเคมีในการควบคุม 

          ใช้ยาฆ่าลูกน้ำ วิธีการนี้จะสิ้นเปลืองและไม่เหมาะที่จะใช้อย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้จะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดและได้มีการสำรวจพบว่ามีความชุกของยุงมากกว่าปกติ

          ใช้สารลดแรงตึงผิว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ฉีดพ่นกำจัดยุง เพราะสารดังกล่าวจะไปทำลายระบบการหายใจของแมลง ทำให้แมลงตายได้

          ใช้ “ทรายอะเบท” กำจัดยุงลาย โดยให้นำทรายอะเบท ๑ กรัม ใส่ในภาชนะที่มีน้ำขัง (อัตราส่วน ๑ กรัมต่อน้ำ ๑๐ ลิตร หรือ ๒๐ กรัม) จะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ ๑-๒ เดือนเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากใช้เสร็จแล้วต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด รวมทั้งเก็บในที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ

          การใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุง วิธีการนี้ใช้ในประเทศเอเชียหลายประเทศมามากกว่า ๒๐ ปีแต่จากสถิติของการระบาดไม่ได้ลดลงเลย การพ่นหมอกควันเป็นรูปอธรรมที่มองเห็นว่ารัฐบาลได้ทำอะไรเกี่ยวกับการระบาด แต่การพ่นหมอกควันไม่ได้ลดจำนวนประชากรของยุง ข้อเสียคือทำให้คนละเลยความปลอดภัย การพ่นหมอกควันจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

 

 

| ใส่ความเห็น

มาใหม่แล้ว….

ในเมณูดาวน์โหลดมีอะไรมาใหม่บ้าง…

๑. iData for HosXP/PCU ปรับเวอร์ชั่นใหม่ เป็น   version ๓.๑.๑.๒๓    

๒. เวอร์ชั่น  hosxp_pcu     ปรับเวอร์ชั่นใหม่ เป็น    version ๓.๕๘.๑๒.๗  

๓.โปรแกรม OP PP ๒๐๑๐ อ.รังสรรค์  ปรับเวอร์ชั่นใหม่ เป็น ๙-๑๒-๕๘   version ๕.๐.๐๘   

๔.การแก้ไข ปรับ รหัสต่างๆของ Hosxp PCU ให้รองรับโครงสร้าง ๔๓แฟ้ม 

(  อิ_______________อิ  )

เพิ่มลิ้งใหม่ ใน เมณู ::Hosxp-pcu ๒๑แฟ้ม / ๔๓ แฟ้ม

ชื่อลิ้งว่า  1.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ   

อัพเดดล่าสุด ๒๑ / ๑๒ / ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๒๗ น.

| 1 ความเห็น

อีโบลาไวรัส…ไวรัสอันตรายที่ควรรู้

พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในขณะนี้อีโบลาไวรัส (ebola virus) กำลังเป็นที่จับตามองของแพทย์ทั่วโลก เนื่องจากมีรายงานการระบาดหนักในปีนี้ และได้คร่าชีวิตผู้ป่วยชาวแอฟริกันไปหลายร้อยราย เชื้ออีโบลาไวรัสเป็นไวรัสอันตรายที่ติดต่อในคนและในสัตว์และอาจทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นเสียชีวิต โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง ๖๐-๙๐% ในปัจจุบันก็ยังไม่มีทางรักษาและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ก่อนหน้านี้มีรายงานการระบาดเฉพาะในทวีปแอฟริกาโดยเริ่มมีการระบุเชื้อได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๖๗1 ล่าสุด (ค.ศ.๒๐๑๔) ได้มีรายงานการระบาดหนักเกิดที่ไลบีเรีย, กีเนียและเซียราลีโอน ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่บริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกา2

การติดต่อ
ไวรัสนี้สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ได้แก่ เลือด น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ของใช้ของผู้ป่วย หรือสัตว์ที่ป่วย รวมทั้งการนำสัตว์ที่ป่วยมาทำเป็นอาหาร โดยผ่านทางเยื่อบุในปากและทางเดินอาหาร (mucous membrane), เยื่อบุตา (conjunctiva) และรอยแยกหรือแผลบนผิวหนัง3 ระยะที่เกิดการติดต่อได้เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการนำ (ประมาณ ๗ วัน) ซึ่งในระยะนี้ยังจัดเป็นความเสี่ยงต่ำ การติดต่อจะติดได้ง่ายขึ้นเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้ายของโรค

อาการและอาการแสดง1
๑. อาการในระยะแรก (Phase I) มีอาการไข้สูงทันทีทันใด (๓๙-๔๐°C) อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดศีรษะจากท้ายทอย และเจ็บคอ

๒. อาการในระยะที่สอง (Phase II) จะมีอาการของความผิดปกติของอวัยวะภายใน โดยจะเริ่มมีอาการในวันที่ ๒-๔ หลังแสดงอาการแรกเริ่ม และคงอยู่นาน ๗- ๑๐ วัน อาการและอาการแสดงได้แก่ อาการปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหาร เจ็บคอรุนแรง เจ็บหน้าอก กลืนลำบาก ไอแห้ง ๆ และมี ผื่นแดง ราบและนูน (maculopapular rash) กดจางได้ และไม่คัน ขึ้นตามผิวหนัง โดยเริ่มมีผื่นได้ตั้งแต่วันที่ ๒-๗ หลังแสดงอาการแรกเริ่ม (มักขึ้นในวันที่ ๕) (รูปที่ ๑)1 เมื่อผื่นหายจะเกิดเป็นขุยเล็กๆได้ (fine scaling) อาการทางตา ได้แก่ อาการตาแดง ตาสู้แสงไม่ได้ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีเลือดออกในอวัยวะภายใน ทำให้เลือดกำเดาไหล, ถ่ายเป็นเลือด, อาเจียนเป็นเลือด, ปัสสาวะเป็นเลือด, และปรากฏจุดเลือดออกตามร่างกาย ร่วมกับภาวะตับถูกทําลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สับสน เซื่องซึม ก้าวร้าว (aggressiveness) และอาการชัก เป็นต้น

รูปที่ ๑ ผื่นแดง ราบและนูน กดจางได้ (maculopapular rash) ที่พบจากการติดเชื้ออีโบลาไวรัส1

๓. อาการในระยะที่สาม (Phase III) ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจเร็ว อาจมีอาการสะอึก มีความดันโลหิตลดต่ำ เป็นผลให้อวัยวะหลายระบบเสื่อมหน้าที่ ปัสสาวะไม่ออก ซึ่งเป็นผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

สำหรับผู้ที่รอดชีวิตจะมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ได้มากกว่าหนึ่งเดือน ได้แก่ อาการอ่อนเพลียรุนแรง เบื่ออาหารน้ำหนักลด และปวดข้อ อาการอื่นที่อาจพบตามหลัง ได้แก่ ตับอักเสบเป็น ๆ หาย ๆ, ไขสันหลังอักเสบ, อาการทางระบบประสาท และตาอักเสบ (uveitis) เป็นต้น

การวินิจฉัย
การยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้ออีโบลา ทำได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัส (antigen detection, viral RNA polymerase chain reaction) และภูมิต่อเชื้อไวรัส (IgG)

การรักษา
ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจำเพาะ การรักษาจึงทำได้เพียงการบรรเทาอาการ และรักษาตามอาการ ปัจจุบันมีความพยายามในการคิดค้นยาใหม่ แต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

การป้องกัน
สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้โดยการใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อ ผู้ที่ต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ควรปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่อาจนำมาเป็นอาหาร ถ้ารู้สึกไม่สบาย มีอาการไข้ ปวดหัว เจ็บคอ ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง ผื่นแดง หรือตาแดง ให้พบแพทย์ทันที

เอกสารอ้างอิง
๑. Nkoghe D, Leroy EM, Toung-Mve M, Gonzalez JP.Cutaneous manifestations of filovirus infections.Int J Dermatol. ๒๐๑๒ Sep;๕๑(๙):๑๐๓๗-๔๓.
๒. Gatherer D.The 2014 Ebola virus disease outbreak in West Africa.J Gen Virol. ๒๐๑๔ Aug;๙๕(Pt ๘):๑๖๑๙-๑๖๒๔.
๓. Casillas AM, Nyamathi AM, Sosa A, Wilder CL, Sands H.A current review of Ebola virus: pathogenesis, clinical presentation, and diagnostic assessment.Biol Res Nurs. ๒๐๐๓ Apr;๔(๔):๒๖๘-๗๕.

| ใส่ความเห็น

เชิญชวน ตรวจมะเร็งเต้านม ปากมดลูก ประจำปี ๒๕๕๘

มะแร็งเต้านม

| ใส่ความเห็น