อสม.ต.สำโรง

 Logo_Phc(350x350)

รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสำโรง

well00011

หมู่ 01

 1. นางจันทนา     สุวรรณ              หัวหน้าหมู่
 2. น.ส.จุฑามาศ  สุวรรณดี            อสม.
 3. น.ส.ชุตินันท์   บู่ทองไพรพลย์    อสม.

หมู่ 02

 1. นางทองพูน    แสงใสแก้ว    หัวหน้าหมู่
 2. นายบุญชู       ท้วมแสง       อสม.
 3. นายมนูญ       อยู่นุช          อสม.
 4. นางแตงอ่อน   อาจม่วง       อสม.
 5. นายบุญเทียบ  แสงใสแก้ว   อสม.

หมู่ 03

 1. นายจรินทร์    ชูผลา           หัวหน้าหมู่
 2. นางวัฒนา      ผ่องโสภณ     อสม.
 3. นายอิทธิพัทญ์   พุ่มพันธ์      อสม.
 4. น.ส.อุไร        เจริญจันทร์   อสม.
 5. นางวรรณี       ชายไพฑูรย์  อสม.
 6. นางลัดดาวัลย์  มณีอินทร์    อสม.
 7. นางกมลวิภา    ไพโรจน์     อสม.

หมู่ 04

 1. นางมณี           สุวรรณจินดา  หัวหน้าหมู่
 2. นายชลอ         เข็มเพ็ชร       อสม.
 3. น.ส.สมคิด       ครุฑชูชื่น      อสม.
 4. น.ส.สุดาวรรณ  มหาปาน       อสม.
 5. นายชุมพล       นิยม            อสม.
 6. นายณรงค์        จันทร์แจ้ง     อสม.

หมู่ 05

 1. น.ส.เสาวนีย์  ปีเจริญ         หัวหน้าหมู่
 2. นายประจิน    มังกรวงษ์      อสม.
 3. นางอุไร       เปลี่ยนเสน่ห์   อสม.

หมู่ 06

 1. นางสมเพียร  ชื่นนาค    หัวหน้าหมู่
 2. นางอุไร       แซ่ลี้        อสม.
 3. นางสมพร    ลดขุนทด  อสม.
 4. นางวาสนา   ทองคำ     อสม.

หมู่ 07

 1. นางสงัด       เจือบรรจง        หัวหน้าหมู่
 2. นายสมพงษ์  เจือบรรจง        อสม.
 3. นางสุมาลี     จิตตร์หนักแน่น  อสม.
 4. นางละเมียด  โพธิ์น้อย          อสม.

หมู่ 08

 1. น.ส.เกศบงกช  โพธิ์เรือง    หัวหน้าหมู่
 2. นายชูชาติ         สามก๊ก     อสม.
 3. น.ส.ชุติมณฑน์  พึ่งสุวรรณ  อสม.
 4. นางแดง           เล้าอักษร  อสม.

หมู่ 09

 1. นางประทุม      บุตรบางปลา         หัวหน้าหมู่
 2. นางนิสัย         สาตร์ประสิทธิ์       อสม.
 3. นายโสภณ      สุวรรณสิทธิ์          อสม.
 4. นางวาสนา       ชายเพ็ชร            อสม.
 5. น.ส.จันทนา     จันทร์เลิศลักษณ์  อสม.
 6. นางสำรวม       แจ่มรัศมี            อสม.
 7. นางกนกวรรณ  กายท้วม            อสม.
 8. น.ส.จารุวรรณ  ถนัดเพิ่ม            อสม.

หมู่ 10

 1. นายจีระศักดิ์  ปิยพจนารถ  หัวหน้าหมู่
 2. นางวิไล        ตีระศิริพงษ์   อสม.
 3. จ.อ.บุญช่วย  นุชจำนงค์     อสม.
 4. นางสุดจิตต์   คล้ายทอง     อสม.
 5. นายไพฑูรย์  ศรีสวัสดิ์       อสม.
 6. นางชะโลม    ศรีสวัสดิ์      อสม.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s